Les 4

Spreken: lees op

1. Hànyǔ ‘Chinees, taal van de Hàn-Chinezen’
2. Yú gōng yí shān ‘Heer Domheid verzet bergen’
3. yóuhuà ‘olieverfschilderij’
4. Hángzhōu ‘Hángzhōu’
5. yì háng ‘één regel’
6. huìyì ‘vergadering’
7. huángyóu ‘boter’
8. hǎohàn ‘manskerel, echte vent’
9. huānyíng ‘welkom’
10. yǐhòu ‘later’

Volgende pagina