Copyright

Disclaimer

RSS Feed      RSS Feed

 
Les 10

Verstaan: met -r of zonder?

1. tóur tóu ‘hoofd’, ‘baas’
2. qiánbāor qiánbāo ‘portemonnee’
3. zǎor zǎo ‘jujube’
4. língr líng ‘bel’
5. fànzhuōr fànzhuō ‘eettafel’
6. tǔdòur tǔdòu ‘aardappel’
7. shāfātuǐr shāfātuǐ ‘poten van een bank’
8. méi jìnr méi jìn ‘futloos’
9. kòngr kòng ‘vrije tijd’
10. hútòngr hútòng ‘laantje, hútòng’

Volgende pagina