Les 4

Dialoog 1: Druk, druk, druk…

Langzaam
Normaal
Snel
Stop
Dèng Guóqiáng is een drukbezet man. Met een tas vol muziekstukken onder zijn arm komt hij de trap afgehold. Beneden zit de huismeester met een kop thee bij de ingang.
 
Dèng Guóqiáng Wáng shīfu, nín hǎo!
Wáng Dàzhōng Guóqiáng, hǎo, hǎo.
Dèng Wáng shīfu, jīntiān yuè hào?
Wáng zhīdào ma? Něi nián, zhīdào ma? .
  Jīntiān yuè jiǔ hào. máng ma, Guóqiáng?
Dèng Hěn máng! zuótiān hěn máng, jīntiān hěn máng, míngtiān hěn máng!
Wáng Tiān a, shì ge mángrén! nǎr?
Dèng gōngzuò.
Wáng Zài nǎr gōngzuò? Hái zài Yīnyuè Xuéyuàn gōngzuò ma?
Dèng Duì, hái zài Běijīng Yīnyuè Xuéyuàn gōngzuò.
Wáng Jiāxīn zěnmeyàng ne?
Dèng cuò. hěn máng!
Wáng Zhèi ge xiǎo mángrén. huān yīnyuè ba?
Dèng Hěn huān yīnyuè. xué qín.
Wáng shì ge hǎo háizi.
Dèng Shì. Wáng shīfu, zǒu le, zàijiàn!
Wáng Hǎo, zàijiàn, zàijiàn!

Volgende pagina