Les 9

Een gedicht van Yī Shā 伊沙

Langzaam
Normaal
Snel
Stop

Jiējiē

jiējiē de zuǐ

èr èr èr děng cánfèi

yǎo-bu-zhù de kuáng kuáng

   kuángbēn de wéi

hái yǒu de tuǐ

 

men chù liú liú liútǎng de kǒushuǐ

sàn-zhe méi wèi

de fèi

duōme láolèi

 

wǒ yào tū tū tū wéi

nǐmen mò mò mò-míng qí miào

de jiézòu

jí dài tū wéi

 

wǒ wǒ wǒ de

wǒ de jīqiāng diǎn diǎn diǎn shè bān

de yǔyán

chōngmǎn kuài wèi

jiējiēbābā wǒ de mìng

wǒ de mìng lǐ méi méi méi yǒu guǐ

nǐmen qiáo qiáo qiáo wǒ

yì liǎn wúsuǒwèi

《结结巴巴》

结结巴巴我的嘴

二二二等残废

咬不住我的狂狂

   狂奔的思维

还有我的腿

 

你们四处流流流淌的口水

散着霉味

我我我的肺

多么劳累

 

我要突突突围

你们莫莫莫名其妙

的节奏

急待突围

 

我我我的

我的机枪点点点射般

的语言

充满快慰

结结巴巴我的命

我的命里没没没有鬼

你们瞧瞧瞧我

一脸无所谓

Sto-sto-sto-stotter

sto-sto-sto-stotter die mond van mij

tw-tw-tw-tweederangs kreupelaar

houdt m’n gie-gie-gie-gierende gedachten niet bij

of m’n benen zelfs ook maar

 

bij jullie drui-drui-drui-druipt de kwijl van je tong

die ruikt naar schīmmel die ruikt zo muf

en bij mij me-me-me-m’n longēn

die zitten kapot die hebben geen puf

 

...

Volgende pagina