Les 9

Dialoog 1: Een interview

Langzaam
Normaal
Snel
Stop
BTV (Běijīng TV) komt huismeester Wáng Dàzhōng interviewen voor de dagelijkse sportrubriek. De journalist vraagt wat Wáng zoal nog aan lichaamsbeweging doet.
 
Journalist Wáng shīfu, nín zǎo! Rènshī nín hěn gāoxìng!
Wáng Ǹg, nín kuài shuō ba, wǒ hái yǒu hěn duō gōngzuò ya.
Journalist Nín yìbiān shuō yìbiān gōngzuò ba. Wǒmen yǒu yí ge wèntí: nín yǐjīng qīshíwǔ le, duì ba? Nème, nín de shēntǐ zěnme nème hǎo ne? Nín néng shuō gěi dàjiā tīng ma?
Wáng Wǒ shuō de méi yǒu yìsi ba? Nà hǎo ba, zuótiān wǒ shēntǐ yǒu yìdiǎnr bù shūfu. Fàn, chī de bù duō, gōngzuò yòu zuò de hěn màn. Āyō, wǒ niánqīng de shíhou gēn tùzi yíyàng kuài. Xiànzài ne, wǒ yǒu shíhou bǐ wōniú hái yào màn. Hāhā, zhēn de! Wǒ zhèi ge rén lǎo le, kěshì wǒ de nǎozi hái bú cuò. Méi yǒu nǐmen niánqīngrén nème shǎ.
Journalist Nà, nín shì bu shì měi tiān dōu qù duànliàn shēntǐ?
Wáng Duì, wǒ yīnwèi zuótiān bù shūfu, suóyi jīntiān zǎoshang jiù bù xiǎng dào gōngyuán qù dǎ tàijíquán le. Kěshì wǒ jiù juéde ba, tiān-tiān dōu qù cái yǒu yòng. Wǒ gēn zìjǐ shuō: “Dàzhōng a, nǐ děi qù, bù néng bú qù!”
Journalist Ǹg, ǹg.
Wáng Suóyi ne, wǒ liù diǎn jiù dào gōngyuán qù le. Dào gōngyuán de shíhou… āyō, rén zhēn shǎo, zhǐ yǒu shí ge rén. Lǎoshī yě hái méi yǒu lái. Wǒ yí ge péngyou jiù shuō: “Lǎo Wáng, zhǐ yǒu nǐ yǒu shǒuji, yīnggāi shì nǐ gěi lǎoshī dǎ yí ge diànhuà. Kuài yìdiǎnr!” Wǒ yì dǎ, lǎoshī jiù lái le! Hāhā. “Duìbuqǐ, duìbuqǐ,” lǎoshī shuō.“ Méi wèntí, nín màn yìdiǎnr ba,” wǒmen dōu shuō. Lǎoshī shuō: “Dàjiā dōu zài ma? Kāishǐ le!”
Journalist Hěn yǒu yìsi. Xiànzài zěnmeyàng ne? Hái juéde bù shūfu ma?
Wáng Zǎoshāng dǎ-wán le yǐhòu, wǒ jiù juéde hǎo duō le! Xiànzài bǐ wōniú yào kuài diǎnr le.
Journalist Xiànzài hěn duō niánqīngrén yǐwéi dǎ tàijíquán méi yòng.
Wáng Shì ma? Tàijíquán méi yǒu yòng ma? Wǒ gàosu nín, niánqīngrén a, shì tāmen cái méi yǒu yòng.
Journalist Hǎo, xièxie. Wǒmen zǒu le. Zàijiàn!

Volgende pagina