Les 9

Dialoog 2: Sporten zal je!

Langzaam
Normaal
Snel
Stop
Thomas heeft binnenkort examen Modern Chinees. Daarom geeft Lìli hem elke dag bijles. Meestal spreken ze bij Lìli thuis af, daar is het rustiger dān op de campus waar Thomas woont. Onder het motto “Ik wil alles proeven” is hij in China flink aangekomen. Lìli kijkt hem streng aan:
 
Lìli Xiǎo Táng, nǐ pàng le.
Thomas Shì ma?
Lìli Duì a, zhēn de. Nǐ pàng le bù shǎo. Jiù shì yīnwèi nǐ chī de tài duō, hē de tài duō. Zǎoshāng nǐ zuò de dì yī jiàn shì shì shénme? Duì, chī jǐ ge yóutiáo.
Thomas Zhǐ yǒu sān ge ya. Bù duō ba?
Lìli Sān ge? Yí ge yǐjīng tài duō le! Ránhòu ne, nǐ dào xuéxiào de shíhou, zài nàr chī-zhe dōngxi kàn shū, yě chī-zhe shàng kè. Shàng-wán kè yǐhòu, nǐ jiù dào shítáng chī fàn. Ránhòu ne, nǐ wǎnshang hái chángcháng hē-zhe píjiǔ kàn diànshì. Wǒ mā yě shuō-guo: “Nǐ de péngyou děi zhùyì shēntǐ le”.
Thomas Kěshi Zhōngguófàn tài hǎochī le! Lìli, nǐ gěi wǒ zuò miàntiáo, hǎo ma? Nǐ zuò de nàme hǎochī.
Lìli Nǐ zěnme hái bù tīng wǒ de! Nǐ zhème pàng, hái xiǎng chī ma? Wǒ gàosu nǐ, wǒmen yìqǐ qù yùndòng-yùndòng. Tīng-jiàn le méi yǒu?
Thomas Wǒ tīng-zhe ne, kěshi yùndòng a? Duìbuqǐ Lìli, wǒ… wǒ méi yǒu shíjiān.
Lìli Nǐ yǒu shíjiān chī fàn, kěshi méi shíjiān yùndòng. Zhēn qíguài. Wèishénme méi yǒu shíjiān ne?
Thomas Yīnwèi… wǒ… wǒ máng-zhe zhǎo gōngzuò ne.
Lìli Zhǎo shénme gōngzuò, fàng pì! Zhǎo jièkǒu. Wǒ de yí ge āyí, měi tiān yě chī de hěn duō. Hòulái ne, yīnwèi pàng de bù néng zǒu le, jiù děi kàn yīshēng le.
Thomas Ránhòu ne?
Lìli Hòulái xīnzàng bù hǎo. Jiù shì yīnwèi chī de tài duō. Sǐ de shíhou zhǐ yǒu sānshí suì...
Thomas Nème niánqīng a? Hǎo, wǒmen shénme shíhou kāishǐ yùndòng ne?
Lìli Jiù xiànzài ba!

Volgende pagina