Les 6

Dialoog 2: Ben je op tijd voor het eten?

Langzaam
Normaal
Snel
Stop
Bā Déshān belt vanuit het zuiden van de stad dat z’n laatste rit erop zit. Als het meevalt met de fileskān hij met drie kwartier thuis zijn. Yáng Lìhuá begint met koken.
 
Lìnà Mā, wǒmen jīntiān chī shénme ne?
Yáng Lìhuá Wǒmen chī miàntiáo a, huíguōròu a, hélándòu a.
Lìnà Chī huíguōròu ma? Zhēn bù hǎochī!
Yáng Lìhuá Nǐ zěnme zhīdào! Nǐ hái méi chī ne! Yīnwèi nǐ bà zhème xǐhuān, suóyi wǒ jiù gěi tā zùo le.
Lìnà Wǒ bà jǐ diǎn huí-lái ne?
Yáng Lìhuá Qī diǎn.
Lìnà Qī diǎn a! Tā wèishénme qī diǎn cái huí-lái ne?
Yáng Lìhuá Nǐ bà shuō tā xiān dào Sānlǐtúnr zài huí jiā.
 
Lìnà hoort haar vader fluitend de trap op komen, en even later staat hij binnen.
 
Bā Déshān Wǒ huí-lái le!
Lìnà Mā! Bà huí-lái le! Bàba, mā gěi nǐ zuò huíguōròu le!
Bā Déshān Nǐ mā zhēn hǎo! Wǒ è-sǐ le!
Yáng Lìhuá Chī fàn le!
 
Aan tafel:
 
Bā Déshān Nǐ zuò de huíguōròu tài hǎochī le! Shì bu shì, Lìnà!
Lìnà Wǒ bù xiǎng chī.
Bā Déshān Wèishénme ya?
Lìnà Yīnwèi wǒ bù xǐhuān.
Bā Déshān Nǐ chī yì kǒu, jiù xǐhuān le!
Lìnà Nà hǎo ba. Wǒ chī yì kǒu ba, yīnwèi nǐ shuō hǎochī…
Zhēn hǎochī a!
Bā Déshān Nǐ kàn, wǒmen de nǚ’ér xǐhuān chī huíguōròu le!
Tài hǎo le!

Volgende pagina