Les 6

Dialoog 1: Een gesprek in de taxi

Langzaam
Normaal
Snel
Stop
Twee hippe meisjes houden de taxi van Bā Déshān aan. Ze willen uit in Sānlǐtún.
 
Chén hé Péng Shīfu, zǒu ma?
Bā Déshān Méi wèntí.
 
Chén Dōngdōng en Péng Měihuá stappen giechelend in. Bā rijdt weg.
 
Bā Déshān Nǐ men hǎo! Dào nǎr qù? Dào Sānlǐtúnr ba?
Chén Cāi-duì le. Nín zěnme zhīdào a?
Bā Déshān Hē, yí kàn nǐmen piàoliang de yīfu, jiù zhīdào le.
Péng Nín... Cāi-duì le.
Bā Déshān Dào Sānlǐtúnr shénme dìfang?
Chén Dào nèi ge, nèi ge… ‘Poachers’.
Bā Déshān Hǎo, zhīdào le.
Péng Shīfu, chē zěnme zhème duō ya!
Bā Déshān Āyō, jiējiē… Zhè shì Běijīng a, néng bù duō ma?
Chén Nà, shíyī diǎn néng dào ma, shīfu?
Bā Déshān Xiànzài jǐ diǎn le?
Péng Shí diǎn èrshí.
Chén Shénme shídiǎn èrshí… Bú duì. Shí diǎn bàn le!
Bā Déshān Shíyi diǎn dào nàr, kéyi, méi wèntí.
Nǐmen liǎng ge rén yǒu nánpéngyou le ba?
Chén Cāi-cuò le. Méi yǒu nánpéngyou, xiànzài qù zhǎo ne!
 
Bā Déshān weet niet wat hij moet zeggen, maar daar is de Poachersal, een bekende bar.
 
Péng Shīfu, dào le, dào le! Shì zhèige dìfang.
Bā Déshān Kàn-jiàn le.
 
Dōngdōng en Měihuá stappen uit.
 
Bā Déshān Duìbuqǐ… nǐmen hái méi gěi qián a!
Chén hé Péng Āyō, hāhā, zhēn duìbuqǐ…
Bā Déshān Méi guānxi.

Volgende pagina