Herhaling lessen 1-5

5. De Nederlandse student in China

Binnenkort is Thomas jarig. Lìli vraagt of hij komt eten, en zijn vrienden meeneemt. Maar Thomas wil liever met haar uit eten, en dan zonder zijn vrienden.

Langzaam
Normaal
Snel
Stop
Chú le Thomas wài, hái yǒu hěn duō lán xuésheng zài Běijīng xué Zhōngwén. Míngtiān shì sān yuè hào, shì Thomas de shēng. Zhāng li qǐng Thomas de péngyou wǎnshang lái jiā chī jiǎozi.
 
Lìli , Thomas, míngtiān yǒu ge rén lái jiā ne? Liǎng ge háishì sān ge, ge?
Thomas shì liǎng ge, shì sān ge
Lìli jiù ge ba? ge méi wènti.
Thomas Eh, xiǎo li a, de péngyou shǎo, yǒu èrshí ge dào èrshí ge rén yào lái. juéde duō bu duō?
Lìli Shénme duō bu duō! Tài duō! shuō ne, èrshí ge rén chī duōshǎo jiǎozi ne!
Thomas míngtiān jiù chī jiǎozi ba. qǐng chī zěnmeyàng?
Lìli Shénme ya! Qǐng a? , de péngyǒu ne?
Thomas ge péngyǒu méi wènti ba?
Lìli Méi wèn, méi wèn!
Thomas gěi diànhuà ba.
Lìli de shì de shǒu!
Thomas Duì a!
Lìli Thomas, zhēn ’ài. huān .
Thomas li, shuō shénme?
Lìli shuōeh hěn huān chī